Course & Class

About Lesson

1 Học kỳ 6 tháng (100~102 ngày)
Quy mô lớp học (Số lượng người) Tối đa 15 người
Ngày học 5 ngày một tuần (Thứ hai – Thứ sáu)
Thời gian 45 phút x 4 tiết học
9:00 – 12:30
13:30 – 17:00
Trường học sẽ quyết định bạn học lớp buổi sáng hay buổi chiều.
1 Tiết học 45 phút